باسمه تعالی

فیلم مستند 180 یک فیلم 33 دقیقه ای است که در شروع فیلم سازنده و مجری آن خود را یک یهودی معرفی میکند. او که خود را یک مصاحبه گر جا میزند، از مصاحبه شوندگان شروع به سئوال میکند. اما نحوه سئوال کردن و ترنیب آن را بنحوی انتخاب میکند که جواب سئوال بعدی نقض کننده جواب قبلی باشد. بعد مصاحبه شونده را به تناقض حرفهای خود معترف میکند. بعد از چند دقیقه کاری میکند که مصاحبه شونده 180 درجه عقاید خود را عوض کرده باشد. مثلا از جوان طرفدار نازیها کسی را میسازد که بگوید اولین کاری که خواهد کرد این است که برود انجیل بخواند.

هدف تهیه کننده فیلم این است که نشان دهد چقدر عمق جهت گیری های فکری مردم کم است و چقدر راحت میشود آنها را عوض کرد. نگرانی اصلی تهیه کننده این است که چقدر راحت میشود یک دموکراسی را تبدیل به یک نظام توتالیتر بیرحم کرد.

 اما نتیجه دیگری که میشود گرفت این است که این فیلم کم کاری و سهل انگاری کسانی را نشان میدهد که خود را مبلغ یک مذهب میدانند و یا قصد اثر گذاری فرهنگی دارند و از این جهت هشداری به آنها است. زیرا اولا کار تاثیرگذاری فرهنگی کاری سخت نیست، و دوما دیگرانی هستند که با همین شیوه های ساده افراد عامی را تحت تاثیر قرار میدهند.

این فیلم در روزهای اولیه انتشار آن بیننده های زیادی پیدا کرد و در بسیاری از کلیساها آنرا برای مبلغان خود به عنوان آموزش پخش کردند تا برای آنها تنبهی باشد و یاد بگیرند که چگونه بهتر تاثیر گذار باشند.

[youtube 7y2KsU_dhwI 500 375]