چند ویدیو کلیپ هنری

چند ویدیو کلیپ هنری

باسمه تعالی

در اینجا فقط قصد دارم چند ویدیو کلیپ هنری را معرفی کنم.

ویدیو کلیپ اول یک تعریف داستان از طریق نقاشی با شن است.

Sand Art: One Man’s Dream

ویدیو کلیپ دوم درباره نوعی نقاشی است که در آن فقط از چسب بسته بندی استفاده شده است. هرجا که بخواهند پررنگ تر باشد، تعداد لایه های بیشتری را بکار میبرند.

Street Art, With Packaging Tape

سومی یک نقاشی است که پس از اتمام آن از زاویه خاصی که نگاه کنید، بشکل نهایی دیده میشود.

Illusion Portrait Art

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>