درباره مستند 180

مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

فیلم مستند 180 یک فیلم 33 دقیقه ای است که در شروع فیلم سازنده و مجری آن خود را یک یهودی معرفی میکند. او که خود را یک مصاحبه گر جا میزند، از مصاحبه شوندگان شروع به سئوال میکند. اما نحوه سئوال کردن و ترنیب آن را بنحوی انتخاب میکند که جواب سئوال بعدی نقض کننده جواب قبلی باشد.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود