استفاده از آمونیاک بجای سوخت‌های فسیلی؟

Posted On:

🔹چند روز پیش مطلبی را خواندم، که خبر از تولید و صادرات «آمونیاک آبی» توسط آرامکوی عربستان میداد.[1] اولین کشتی حامل این محصول به ژاپن ارسال شده است. هدف ژاپن کاهش تولید گازهای آلاینده محیط، مانند دی اکسید کربن، است.

To See the Rest, Open Article in A Page

داستان نفت

Posted On: