باسمه تعالی

فیلم زیر قطعه‌ای از صحبت‌های وزیر دفاع آمریکا، درباره Directed Energy Weapons، است. فیلم کامل را در لینک [2] میتوان یافت.

وجود این سلاح‌ها تا چند سال پیش محرمانه نگه داشته میشد. اما چند سالی است که جسته و گریخته درباره آن مطالبی شنیده میشود. صحبت اخیر Esper در این رابطه به شایعات در این زمینه پایان داد، و رسما وجود این سلاحها به عموم مردم اعلام شد.

لینک [1] نیز یک سایت آمریکایی است، که درباره توسعه این سلاحها در آمریکا مطلبی ارائه کرده است.

To See the Rest, Open Article in A Page