مرگ دنباله دار ISON

مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

سیارک دنباله دار C2012/S1 درسپتامبر 2012 توسط دو نفر روسی با استفاده از اطلاعات گرفته شده از مرکز International Scientific Optical Network  کشف شد و از اینرو بعدا به نام ISON معروف شد. حدس های اولیه این بود که این سیارک که قطری چند صد متری بیشتر نداشت، تا بحال به دور خورشید نگشته است و بنابراین ممکن است نور دنباله آن بیشتر از دیگر دنباله دارها باشد. از اینرو که این سیارک پس از چرخیدن به دور خورشید، از بالای قطب شمال زمین عبور میکند، بعضی ها امید داشتند که در شب و یا حتی در روز نورافشانی زیبای آن را تماشا کنند. اما ماجرا آنجور که بعضی ها انتظار داشتند پیش نرفت.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود