مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

فکر نمیکنم کسی با ترمیم های ساده چهره مثل برداشتن یک خال مشکل داشته باشد، اما وقتی به اینجا میرسد که کل ظاهر فرد عوض بشود، مطلب چیز دیگری است. دعوایی که بین یک زن و شوهر چینی در دادگاه مطرح شد، میتواند به روشن کردن موضوع کمک کند:
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود