اخبار کسوف و خسوف در امسال و سال آینده

Posted On:

باسمه تعالی

در خبری در سایت ناسا خواندم که هر چهار ماه گرفتگی آینده در امسال و سال بعد کامل هستند. ماه گرفتگی یا خسوف را به سه دسته طبقه بندی میکنند. اگر فقط از نزدیکی سایه زمین رد شود و شدت نور ماه کامل تا حدی کم شود، آنرا penumbral می نامند. اگر بخشی از ماه وارد سایه زمین شود و از دید بیننده روی زمین قسمتی از آن تاریک شود، این حالت را partial eclipse مینامند. اما اگر سایه زمین همه ماه را فرا گیرد و ماه تاریک و یا قرمز تیره دیده شود، total eclipse یا ماه گرفتگی کامل نامیده میشود.

To See the Rest, Open Article in A Page

درباره اتفاقاتی که در اطراف خورشید می افتد

Posted On:

باسمه تعالی

فکر نمیکنم هیچ بشری که تا کنون روی زمین قدم گذاشته بتواند دیدن خورشید یا احساس آن را انکار کند. با این حال نمیشود ادعا کرد که اتفاقات سطح خورشید، بدرستی مشاهده شده است. هرچند عکس برداری روزانه از خورشید سابقه ای حدود 150 سال دارد، تنها حدود 16 سال است که عکس برداری منظم و دقیقه به دقیقه از خورشید توسط ماهواره SOHO ناسا انجام میشود.

To See the Rest, Open Article in A Page