مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

غرب روایت خاص خود را از جهان و بطور اخص از علم، تاریخ و تمدن دارد و اصرار فراوانی در این دارد که روایت خود را برای تحلیل وقایع عالم کافی و روشنگر نشان دهد. طبیعتا غرب برای بسط سلطه فرهنگی و سیاسی خود احتیاج به این دارد که به بقیه عالم بقبولاند که با الگوهای فکری و علمی غربی میتوان درک بهتری از حقایق عالم داشت. بنابراین با تمام وجود از روایت خود از علم و تاریخ دفاع میکند. البته هر از چند گاهی پدیده ای یا شاهدی پیدا میشود که روایت غرب عاجز از تحلیل آن است. لذا اینگونه شواهد که با روایت رسمی غرب همخوانی نداشته باشند، یا سانسور میشوند و یا اگر خبر پخش شد و سانسور آن مقدور نبود، آنرا با حیله های مختلف بی اعتبار و مخدوش جلوه میدهند.

شخصا موارد فراوانی را در سالهای اخیر برخورد کرده ام که محققی در گزارش یافته های خود، چیزی را گزارش کرده که روایت متداول غرب را نقض میکند و این گزارش به از دست دادن شغل محقق و حتی تعطیلی مرکز تحقیقاتی می انجامد.

در خبری که امروز مشاهده کردم، داستان محققی شاغل در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا را آورده بود که در مقاله خود ذکر کرده بود که در آزمایشاتی که بر روی بقایای متعلق به یک دایناسور انجام داده، بافت های نرم پیدا کرده است. ایشان در مقاله خود فقط به این بسنده کرده بود که این مطلب باید بیشتر پیگیری شود، اما از مقاله او میشد نتیجه گرفت که فسیل مذکور که بنا بر باورهای معتقدان به تئوری تکامل باید دهها میلیون سال عمر داشته باشد، متعلق به دوره اخیر است.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود