باسمه تعالی

چند روز پیش خبری درباره Cubli که حاصل تحقیقات انستیتو سیستم های دینامیک زوریخ است، خواندم. Cubli مکعبی با ابعاد 15 سانتی متری است که در سه ضلع آن چرخی تعبیه شده که میتواند شتاب بگیرد و ناگهانی ترمز کند. از همین خاصیت برای حرکت مکعب در همان محور مختصات استفاده میشود. برای اینکه مکعب بر یک ضلع خود متعادل بایستد، اول چرخ عمود بر آن ضلع شتاب میگیرد و بعد ترمز میکند و سپس با چرخش مختصر وضعیت تعادل را نگه میدارد. برای تعادل مکعب بر روی یکی از گوشه های آن باید دو تا از سه چرخ با هم همین روال را انجام دهند.

در لینک فوق طرز کار این دستگاه در یک ویدیو کلیپ نشان داده شده است. اولین خاصیت این تحقیقات این است که درک اهل فن از مفهوم حرکت بالا رود و در طراحی ها خود را محدود به استفاده از چرخ ندانند. شخصا بر این باورم که میشود تمدنی را پایه ریزی کرد بدون اینکه در آن از چرخ برای حرکت استفاده شود.