باسمه تعالی

اداره Securities and Exchange Commission، یا به اختصار SEC، برای نظارت و کنترل شرکتها، وظیفه ثبت آن‌ها را نیز بر عهده دارد.[5]

در گزارش هفته اخیر بنیامین فولفورد چنین آمده که در سایت SEC، شرکت «ایالات متحده آمریکا» را دیگر نمیتوان یافت. اما بجای آن شرکت دیگری با نام United States Corp Co تقاضای ثبت کرده است.[1]

میتوانید شرکتهایی که در آمریکا ثبت شده‌اند را از لینک [2] جستجو کنید. معاملات تجاری بین شخصیت‌های حقوقی قابل انجام است؛ بنابراین زمانی که دولتها بخواهند با دیگر شرکتها معامله کنند، و یا از بانکها وام بگیرند، باید برای این کار خود را به عنوان یک شخصیت حقوقی ثبت کنند.

دولت چین، تحت عنوان شرکتی با نام «Peoples Republic Of China»، به عنوان یک شخصیت حقوقی، در آمریکا فعال است.[3]

شرکت «United Mexican States» نیز دولت مکزیک را نمایندگی میکند.[4]

درباره اینکه دولت ایران با چه شخصیت حقوقی فعالیت میکند، خبر ندارم. اما ظاهراً شرکتی تحت نام ایران در آمریکا ثبت نشده است. احتمال دارد ایران چنین شرکتی را در جای دیگر ثبت کرده باشد.

ظاهراً روچیلدها هم یک شرکت به نام Earth Co. ثبت کرده، و مدعی مالکیت کل زمین شده‌اند.

[1] United States Corp Co https://sec.report/CIK/0000101575

[2] https://sec.report/CIK

[3] Peoples Republic Of China https://sec.report/CIK/0000909321

[4] United Mexican States https://sec.report/CIK/0000101368

[5] https://www.investopedia.com/terms/s/sec.asp