باسمه تعالی

اخیراً مؤسسه بین‌المللی مطالعه درد، و تعدادی از مراکز دانشگاهی معنی کلمه درد را به روز کرده‌اند. معنی قبلی که ۴۰ سال برقرار بود چنین است: «حس ناخوشایند و تجربه احساسی، که با تخریب بالفعل و یا بالقوه پوست همراه است».

در این تغییر اخیر عبارت «و یا چنین تخریبی را تداعی میکند» به آن اضافه شده است.

علت اینکه این مطلب را ذکر کردم، این است که تغییر این تعریف تبعات قانونی مهمی برای مردم دارد.

فرض کنید فردی با سلاح الکترومغناطیس غیر مرگبار و دردآور، دیگری را هدف قرار داده، و شکنجه کند. اگر قربانی شکنجه به دادگاه در کشورهای غربی شکایت کرده، و ادعا کند که این کار باعث درد شدید او شده، با تعریف قبلی قاضی مجبور بود که میزان تخریب پوست را بررسی کند. بعد از بررسی،‌ چون هیچ آثار تخریب واقعی روی پوست قابل مشاهده نبود، قاضی میتوانست ادعا کند که شکایت وارد نیست؛ چون متهم طبق تعریف دیکشنری باعث درد نشده است. شاکی هم باید برود و دادخواست خود را با کلمات دیگری تنظیم کند.

تعریف درست یک کلمه در دیکشنری، تبعات قانونی فراوانی برای مردم در محاکم قانونی و دعاوی و شرکتهای بیمه دارد. تصور عموم مردم این است که جوامع دانشگاهی و تخصصی همیشه چندین مرحله از مردم عادی جلوتر هستند. اما مواردی مانند مورد فوق نشان دهنده این هستند که چنین انتظاری را از آن‌ها نباید داشت.

🔗[1] Medical definition of pain updated for first time in four decades https://www.lymedisease.org/medical-definition-pain-updated/