باسمه تعالی

درک و تحلیل هر یک از حواس پنجگانه به بخش خاصی از مغز آدم سپرده شده است، و در اکثر آدمها این بخشها مستقل از هم عمل میکنند. اما در درصد کمی از افراد، ارتباطهایی بین این بخشهای مغز برقرار شده، که معمولاً در مغز دیگر آدمها چنین ارتباطی برقرار نیست. این حالت را با نام عام Synesthesia می‌شناسند، و آن را نمیشود یک بیماری یا اختلال مغزی نامید.[1] این حالت یک توان خارق‌العاده و یا قدرت درک برتر از پدیده‌های محیط هم نیست. بلکه تفاوت نحوه درک بعضی از آدمها از حواس پنجگانه خود را نشان میدهد، که فقط به خود آنها اختصاص دارد.

به عنوان نمونه بعضی از این افراد زمانی که یک کلمه یا حرف و یا عدد را میشنوند، یک رنگ خاص در ذهن آن‌ها تداعی میشود. اینکه افراد دارای این حالت هر کلمه را به چه رنگی می‌بینند، مختص خود آن‌ها است، و دیگران ممکن است کلمات را به رنگهای دیگر ببینند. این حالت را Grapheme-color synesthesia می‌نامند. لینک [3] نمونه‌ای است که یک نفر دارای این حالت درست کرده، و کلمات را به رنگی که می‌بیند نشان میدهد.

حالت سینستزی انواع و اقسام فراوانی دارد، و شدت و ضعف آن در افراد مختلف متفاوت است. اما یکی از انواع آن،‌ که بیشتر از انواع دیگر باعث مزاحمت فرد میشود، این است که تحریک حس شنوایی و یا بینایی باعث تحریک چشایی و بویایی شوند. افرادی که دچار این حالت هستند ممکن است با دیدن یک عدد و یا شنیدن یک صدا، حس چشیدن خاصی در آن‌ها تداعی شود، و یا بوی خاصی به مشام آن‌ها برسد. یعنی ممکن است با شنیدن یک صدا احساس تلخی و یا بوی مشمئزکننده داشته باشند. این حالت را Lexical-gustatory synesthesia می‌نامند.[2]

در قدیم چند فیلم مستند را دیده بودم که افرادی را نشان میدادند که دارای چنین حالتی بودند، و این حالت را یک حس برتر در این آدمها معرفی میکرد. در حالی که چنین حالتی فقط به فرد دارای آن بستگی دارد، و حقیقت برتری از دنیای خارج از ذهن را نشان نمیدهد.

اگر بخواهیم آن را با مثال واضح شرح دهم، مثل این است که در برقکاری ساختمان، یا سیمها اشتباهی وصل شده ، و یا اتصالی داشته باشند، و هر وقت که یک کلید را میزنیم چند چراغ با هم روشن و خاموش شوند.

اگر با افرادی که دارای این حالت هستند، برخورد دارید، باید شرایط آن‌ها را بخوبی درک کنید. مثلاً بدانید که آن‌ها شما را به چه رنگی می‌شناسند، و کلمات و اعداد برای آن‌ها معادل چه طعم و بویی است.

🔗[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Synesthesia

🔗[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Lexical-gustatory_synesthesia

🔗[3] https://synesthesia.me/see-your-name