باسمه تعالی

حدود ۳ ماه پیش فیلمی از خیابانهای مانهاتان منتشر شد، که نشان میداد تمام فروشگاه‌های بزرگ و صاحب‌نام این شهر پنجره‌های خود را با صفحات چوبی پوشانده بودند. ظاهراً مردم معترض، در جریان اغتشاش بعد از مرگ جرج فلوید، تمام شیشه‌های این فروشگاه‌های بزرگ را شکسته بودند. این فروشگاه‌های بزرگ نماد ثروتمندان مانهاتان بود.

لینک [1] عکس‌های زیادی از مرکز شهر سان‌فرانسیسکو را آورده، که نشان میدهند این شهر تقریباً تعطیل شده است.

لینک [2] صف ۴۰۰ متری مردم فقیر را در نیویورک،‌ که در صف دریافت غذا ایستاده‌اند، نشان میدهد.

هرچند ورشکستگی اقتصادی و بحران در این شهرها نشان از بحران کلی در آمریکا دارد، شهرهای تحت نفوذ و سلطه دموکراتها بیشتر تأثیر پذیرفته‌اند. ورشکستگی شهرهای تحت مدیریت دموکراتهای گلوبالیست از این خبر میدهد که دموکراتها بزودی بطور کلی از صحنه سیاسی آمریکا حذف خواهند شد.

جنبه دیگر این وقایع این است که از یک تحول کلی در دنیا خبر میدهد، که چندان هم ناخوشایند نیست: دنیا در حال گذار از نظم شیطانی سابق است، و پایه‌های هرم قدرت اربابان سابق دنیا فرو ریخته است. اگر مردم دنیا آزاداندیش باشند، و متفکرانه بیاندیشند، میتوانند نظمی نوین و عقلانی را در دنیا برقرار کنند.

🔗[1] Haunting Photos of San Francisco’s Desolate Financial District During Morning “Rush Hour” https://wolfstreet.com/2020/08/22/haunting-photos-of-san-franciscos-desolate-financial-district-during-morning-rush-hour-visual-effects-of-working-from-home/

🔗[2] De Blasio's 'Utopia'? Quarter-Mile Food-Bank Line Spotted In Queens https://www.zerohedge.com/personal-finance/quarter-mile-food-bank-line-spotted-queens-fiscal-cliff-underway