باسمه تعالی

درک ساز و کار قانون در غرب برای ما مسلمین کار راحتی نیست. چون منبع قانون در دنیای اسلام، وحی الهی است؛ و اهل فن میتوانند مبنای تقنین هر قانون را مطالعه کرده، و درباره آن بحث و اظهارنظر کنند. اما در غرب، علی‌الخصوص در کشورهایی که سیستم قانونی خود را از بریتانیا گرفته‌اند، وحی الهی منبع قانون نیست. لذا درک نحوه تقنین قوانین برای ما ساده نیست.

شخصاً تمایل ندارم درباره موضوعاتی که درباره آن مطالعه کافی ندارم، بحث کنم. تنها دلیلی که باعث شد این نوشته را بنویسم، این است که هیچ‌کس دیگری را نیافتم که دراین‌باره اطلاع‌رسانی کند. لذا دوستان محترم اهل‌فن این مطلب را به عنوان موضوعی که خودشان باید درباره آن تحقیق کنند، ببینند؛ و در صورت امکان درباره آن اطلاع‌رسانی کنند.

در همه کشورهای تحت سلطه ملکه انگلیس، از جمله کانادا، ملکه یا شاه مختار است درباره رعیت خود، قانون وضع کند. بنابراین قانون دولتی بر کسی اعمال می‌شود که رعیت بودن ملکه یا شاه را پذیرفته باشد. منتها سعی می‌شود این موضوع به اطلاع مردم عادی نرسد، تا کسی هوس نکند که رعیت بودن ملکه را انکار کند.

زمانی که فردی به دادگاه میرود، قاضی به انحاء گوناگون سعی میکند اول رعیت بودن آن فرد را اثبات کند. مثلاً از او میپرسد که نام تو در مدارک قانونی، مثل شناس‌نامه یا گذرنامه، چیست. از آن جهت که این مدارک فقط برای رعایای ملکه صادر میشوند، اگر کسی نام ثبت شده خود را بگوید، به معنی این است که رعیت بودن خود را قبول کرده است. از آن به بعد قاضی از طرف ملکه حق حکم کردن درباره آن فرد را دارد.

اما اگر کسی هیچ بهانه‌ای به دست قاضی ندهد که او را رعیت اعلام کند، شخص آزاد، یا Sovereign، شناخته شده، و قاضی حق قضاوت درباره او را ندارد. بنابراین بدون محاکمه فرد، جلسه را مختومه اعلام میکند. به عنوان مثال، لینک [3] فردی را نشان میدهد که در برابر قاضی خود را آزاد معرفی میکند، و قاضی که نمیتواند رعیت بودن او را ثابت کند، به او تعظیم کرده و جلسه را مختومه میکند.

موضوع قانونی دیگری، که تابحال نیافته‌ام که کسی در ایران درباره آن اطلاع‌رسانی کند، بحث قوانین دریانوردی، یا Admiralty law یا maritime law، است. شاید باور این موضوع برای مخاطب مشکل باشد؛ اما این قوانین مبنای قانون بسیاری از کشورها، حتی در خشکی هستند؛ چون هر چیزی در خشکی را می‌شود با معادل آن در دریا مدل‌سازی کرد.

مثلاً فرودگاه از نظر قانونی یک بندر است، و هتگام سفر هوایی، تا زمانی که در بندر پیاده نشده‌اید، در آبهای آزاد هستید و قوانین آبهای آزاد بر شما اعمال خواهد شد.

لینک [1] یک فیلم یوتیوب است، که در آن فردی نظامی این قوانین را شرح میدهد. ادعای او این است که:

«از نظر قوانین دریایی کودک در رحم مادر، درواقع درون یک قایق است؛ و زمانی که در بیمارستان وضع حمل میشود، به کشتی پهلوگرفته در بندر منتقل میشود. عنوان پزشک هم مدیر بندر است، که اجازه میدهد نوزاد از قایق به کشتی منتقل شود.

تا زمانی که والدین مدارک مربوط به تولد نوزاد را امضا نکنند، هیچ قانونی بر نوزاد قابل اعمال نیست. مدرک تولد نوزاد، درواقع سند رعیت شدن نوزاد در برابر حاکمیت است.»

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Admiralty_law

[2] SERGEANT ROBERT HORTON - WAR CASTLES Overview https://youtu.be/Qv0QG63ORkA

[3] freeman in court - judge bows to Sovereign - Canada https://youtu.be/yzjv20sC5CY