باسمه تعالی

یکی از دوستان محترم سؤال کردند که چه نرم‌افزاری را، برای اضافه کردن زیرنویس به فیلم، توصیه میکنم؟ با این سؤال یاد این شعر افتادم:

«سالها دل طلب جام جم از ما میکرد   آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد»

حکمت آن هم این است که نرم‌افزاری که این کار را به ساده‌ترین، کامل‌ترین، و بهترین وجه انجام میدهد، همان ffmpeg معروف است. این نرم‌افزار بخاطر اینکه باید از طریق Command Line با آن کار کرد، معمولاً مورد توجه کاربرهای عادی قرار نمیگیرد. اما دلیل اینکه برای کار با این نرم افزار، بجای رابط کاربر گرافیک، از تایپ دستور استفاده میشود، این است که این روش ساده‌ترین و بهترین راه‌کار برای کسی است که بطور روزمره با فایل‌های ویدیویی کار میکند.

در لینک [1] راهنمای درج زیرنویس در فایل ویدیو، بصورت نرم، را میتوانید ببینید. با این روش بیننده ویدیو میتواند زیرنویس را با اختیار خود فعال و غیرفعال کند؛ و احتیاجی به ارسال زیرنویس بصورت فایل جدا نیست.

دستور زیر نمونه‌ای است که نحوه تولید ویدیو با زیرنویس نرم را نشان میدهد:

ffmpeg -i input.mp4 -sub_charenc UTF-8 -i input.srt -map 0:v -map 0:a -c copy -map 1 -c:s:0 mov_text -metadata:s:s:0 language=per output.mp4

البته جایگزینی نام فایل input.mp4، فایل زیرنویس srt، و نام فایل خروجی را فراموش نباید کرد.

در لینک [2] راهنمای نحوه استفاده از ffmpeg برای درج زیرنویس روی خود ویدیو، بصورت سخت، را میتوانید بیابید.

با دستوری مشابه دستور زیر، می‌شود این کار را انچام داد:

ffmpeg -i input.mp4 -vf subtitles=input.srt output.mp4

با دستوری شبیه ذیل نیز میتوان سایز و فرمت فیلم خروجی را تعیین کرد، تا برای ارسال در اینترنت مناسب باشد:

ffmpeg -i Input.mp4 -b:v 250k -s 640x360 -c:v libx264 -preset slow -b:a 48k -pix_fmt yuv420p -movflags faststart output.mp4

در دستور فوق bitrate فیلم 250kbps، و سایز آن 640x360 تعیین شده است.

در فایل ویدیوی ذیل درباره این مطالب شرح داده‌ام.

لینک دانلود کلیپ

[1] https://en.wikibooks.org/wiki/FFMPEG_An_Intermediate_Guide/subtitle_options

[2] https://trac.ffmpeg.org/wiki/HowToBurnSubtitlesIntoVideo