باسمه تعالی

قبلا در یک مقاله با عنوان روان درمانی غربی درباره اثرات سوء داروهایی که شرکت های بزرگ دارویی برای درمان اختلالات روانی عرضه میکنند، مطالبی آورده بودم. در اینجا فقط قصد دارم چند لینک را معرفی کنم که در این باره بیشتر مطلب عرضه کرده اند.

این لینک بیش از 4800 مورد را لیست کرده که بیمار در اثر مصرف داروی ضد افسردگی و یا پس از قطع مصرف آن، دست به رفتارهای جنون آمیز، خودکشی، ویا کشتارجمعی زده است. البته اثبات ارتباط مستقیم بین مصرف داروهای اختلالات روانی با رفتارهای جنون آمیز از نظر علمی کار آسانی نیست. اما حجم موارد همزمانی مصرف داروها و رفتارهای جنون آمیز هشدار دهنده است. از طرفی دیگر پیدا کردن موردی که شخصی که دست به کشتارجمعی یا خودکشی زده، هیچگونه دارویی مصرف نمیکرده نیز ممکن نیست. موارد دیگری را نیز میتوان نام برد که این سوء ظن را نیز تقویت میکند. مثلا کودکی که بیش از دیگران فعالیت و شور دارد، را به عنوان Hyperactivity disorder تحت درمان قرار میدهند، و مشاهده شده است که بعضا این کودکان به محض قطع دارو دست به خودکشی میزنند. در حالی که اساسا قبل از آن احتمال چنین رفتاری از آنها داده نمیشد.

لینک دوم درباره حجم صنعت داروهای اختلالات روانی و روش های تبلیغ آن و پزشکانی که در توسعه بازار مصرف این داروها نقش داشتند، مطالبی آورده است.

How Big Pharma and Dr. Drew Made a Fortune Deceiving America

لینک سوم نیز مطالب مختصری درباره احتمال ارتباط داروهای ضد افسردگی با کشتارهای خانوادگی آورده است.

What's Behind the Epidemic of Family-Killings? Could it Be Anti-Depressants?

در این لینک نیز گزارش شده که یک سوم تمام کودکانی که به روان پزشک مراجعه می کنند، نسخه داروهای اختلالات روانی دریافت می کنند. تقریبا %90 نسخه هایی که بین سال 2005 تا 2009 نوشته شده است، برای مواردی تجویز شده که مغایر آن چیزی است که دارو برای آن تایید شده است. مثلا کودکانی که فعالیت زیاد و یا مشکل تمرکز حواس دارند  (ADHD) داروی درمان اسکیزوفرنی دریافت می کنند. در همین گزارش آمده که در سال 2010 همین داروها و داروهای ضد افسردگی حدود 16 میلیارد دلار در آمریکا فروش داشته است.