باسمه تعالی

علی شاهدیان، ایران هسته ای- در حالی که آخرین دور مذاکرات ایران و 1+5 پیش از توافق نهایی از دیروز آغاز شده، کارشناسان احتمال حصول یک توافق خوب در این مذاکرات را نزدیک به صفر می دانند.

دیپلمات های مرتبط با موضوع در تهران می گویند اصول اساسی برنامه جامع اقدام مشترک مدت هاست روشن شده و احتمال تغییر آن در مذاکرات پیش رو بسیار اندک است.

این دیپلمات ها عقیده دارند بر اساس این اصول بنیادین، تقریبا غیر ممکن است که یک توافق خوب حاصل شدنی باشد.

این دیپلمات ها ارزیابی خود را به بحث های درونی مفصلی مستند می کنند که ظرف ماه های گذشته در محافل تصمیم سازی در تهران جریان داشته است.

نتیجه این ارزیابی ها که عمدتا مبتنی بر مطالعه دقیق رفتار امریکا در مذاکرات و بررسی منحنی تغییرات آن است نشان داده است که هدف پنهان امریکا از مذاکرات و همچنین برنامه ای که امریکا برای مرحله مابعد توافق دارد یک خطر بسیار جدی امنیت ملی برای ایران است.

این دیپلمات ها مهم ترین محورهای این ارزیابی را چنین خلاصه می کنند:

1- ایران مطمئن شده است که هیچ لغو تحریم معناداری در مذاکرات رخ نخواهد داد و هدف پنهان امریکا از مذاکرات حفظ رژیم تحریم ها برای آینده است.

2- این اطمینان در ایران بوجود آمده است که امریکا در مرحله مابعد توافق هسته ای درصدد ایجاد یک بحران ژئوپلتیکی جدی برای ایران است و هدف از این مذاکرات نیز صرفا گرفتن ابزار قدرت هسته ای ایران در این منازعه است.

3- ایران در طول مذاکرات مطمئن شده است که امریکا حتی اگر تحریم ها را روی کاغذ برچیند عملا اجازه گشایش اقتصادی به ایران نخواهد داد.

4- این ارزیابی قطعی در تهران وجود دارد که بدون بازرسی از تاسیسات نظامی –که خط قرمز غیر قابل عبور ایران است- توافقی در کار نخواهد بود.

5- ایران مطمئن شده است که دسترسی به زنجیره تامین ایران و همچنین ایجاد یک نظام کنترل گمرکی برای آن، در اصل، هدف گذاری اطلاعاتی توقف دانش و صنعت در ایران را تعقیب می کند.

برخی منابع می گویند تیم مذاکره کننده همچنان امیدوار است بتواند این موارد را اصلاح کند ولی این امیدواری بسیار کمرنگ است.

به گفته این منایع، بر خلاف اظهارنظرهای عمومی، رییس جمهور نیز در تمام این نگرانی ها شریک است.