باسمه تعالی

شاید برای شما هم پیش بیاید که در شرایطی اضطراری قرار بگیرید و بخواهید با خرده های چوب و خاک اره هایی که در دسترستان هست، آتشی به راه بیاندازید و غذا درست کنید و یا آب گرم کنید. زندگی در شرایط جنگی سوریه منجر به این شده که مردم آن دیار چنین تکنیکهایی را یاد بگیرند و استفاده کنند و در ویدیو کلیپ ذیل این تکنیک را نمایش میدهند.

تکه های بزرگ چوب باید پس از بریده شدن چند ماه به دور از باران و آب نگهداری شوند تا خشک شوند و پس از آن در اجاق های چوبی قابل استفاده خواهند بود. بنابراین اگر در شرایط اضطراری قرار گرفتیم، بریدن چوب از درخت سالم و راه اندازی آتش با آن، نتیجه خوبی نمیدهد. همین مطلب باعث میشود در شرایط اضطراری کمتر بتوانیم روی استفاده از تکه های بزرگ چوب در راه اندازی آتش حساب کنیم.

اما اگر خرده های چوب و خاک اره را جمع کنید و به دور از آب و باران نگه دارید، خیلی سریعتر خشک میشوند و قابل استفاده خواهند بود. البته باید قوانین فیزیکی که بر راه اندازی هر آتشی حاکم است را بشناسیم و با استفاده از آنها بهینه ترین استفاده را از آتش بکنیم. اگر تلی از خورده چوب را آتش بزنیم، اولا دود زیادی تولید میشود که نشانه سوختن بد آن است، و دوما خیلی سریع میسوزد و سرعت آن قابل کنترل نیست. در این باره مختصرا در مقاله قبلی توضیح داده ام.

راهی که در ویدیو کلیپ ذیل نمایش میدهد این است که دو لوله تقریبا به قطر 5 سانتیمتر را به طور عمود بر هم در یک پیت حلبی جاسازی میکنیم تا مسیر ورود و خروج هوا را تعیین کنیم. بعد پیت حلبی را با خورده چوب و خاک اره به تدریج پر میکنیم و آنرا میکوبیم تا فشرده تر شود. وقتی ارتفاع خاک اره به چند سانتیمتری بالای پیت رسید، بالای آن را با گل میپوشانیم تا راه خروج هوای داغ محدود شود و آتش حاصله قابل کنترل باشد. بعد از آن لوله هایی که درون پیت گذاشته ایم را با احتیاط بیرون میکشیم. حاصل کار اجاقی است که هم قابل استفاده است و هم قابل خاموش کردن و راه اندازی مجدد و هم بهینه میسوزد.