باسمه تعالی

یکی از دوستان محترم لطف فرمودند و توئیت احمد قدیری در جواب آشنا را برایم فرستادند. نتیجه‌گیری آقای احمد قدیری این بود که توئیت آشنا «گرای به دشمن برای ترور جواد ظریف است».

To See the Rest, Open Article in A Page