باسمه تعالی

زمانی که در سال ۱۹۹۱ اتحادیه شوروی فروپاشید، چنین فرض میشد که کمونیسم برای همیشه از تاریخ محو خواهد شد. این فرضیه زمانی که چین شروع به اصلاحات اقتصادی کرد، و اقتصاد بازار آزاد را پذیرفت، تقویت شد.

اما این فرض درستی نیست. سال گذشته حزب کمونیست چین جشن باشکوهی برای ۲۰۰ امین سالگرد تولد مارکس برگزار کرده، و تعهد خود به عقاید او را اعلام کردند.

لینک [1] خبر از نصب مجسمه لنین در شهری در آلمان، توسط طرفداران کمونیسم، میدهد.

To See the Rest, Open Article in A Page