آیا کریسمس جشنی مسیحی است؟

مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

بسیاری از مسلمانان همگام با مسیحیان جشن کریسمس در روز 25 دسامبر را عید گرفته و یا به مسیحیان و همدیگر تبریک میگویند. این افراد را میشود به دو دسته اصلی تفکیک کرد: دسته اول مسلمانانی هستند که کریسمس را جشن تولد یک پیامبر اولوالعزم دانسته و بزرگداشت کریسمس را همگرایی با دیگر ادیان توحیدی و راهی برای تلطیف قلوب میدانند. دسته دوم نیز افرادی هستند که دل خوشی از میراث فرهنگی اسلامی خود ندارند و به دنبال جایگزینی برای آن میگردند. کریسمس را نیز بیشتر عیدی جهانی و نه بعنوان مراسمی مذهبی میدانند. در این نوشته قصد دارم درباره بطلان این دو بهانه بحث کنم.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود