مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

یادم می آید زمانی که بچه کوچکی بودم، از یکی از بستگان که به تازگی از اروپا آمده بود، پرسیدم چه چیز جالب توجهی از پیشرفت تکنولوژی در آنجا دیدی. ایشان که شوخ طبع بود در جوابم گفت اتویی در آنجا دیدم که وقتی بیهوده روشن میماند، شروع میکرد به فحش ناموسی دادن تا آنرا خاموش کنند. خوب برایم واضح بود که این مطلب نمیتواند درست باشد، چون اتو میتواند به جای اینکه فحش بدهد تا دیگران آنرا خاموش کنند، طوری طراحی شود که خودش را خاموش کند، بنابراین احتیاجی به بی ادبی ندارد. بی ادبی کردن لوازم منزل و فحش دادنشان شاید در آن زمان حداکثر چیزی بود که میشد تصور کرد، اما چه کسی میتوانست تصور کند که روزی بیاید که یخچال خانه تان همان زمانی که در آشپزخانه جلوی چشمتان قرار دارد، آن طرف دنیا مشغول پخش هرزنامه و خرابکاری در شبکه های مردم باشد؟


مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود