مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

شخصا این مطلب را بارها و بارها تجربه کرده ام که پروژه ای را پیش ببرم و پس از آن که ماهها وقت صرف کنم و تمام پس انداز خود و اطرافیان را خرج آن پروژه کنم، دریابم که برای اتمام پروژه و تولید آن و عرضه آن به بازار مصرف به مقدار بیشتری سرمایه احتیاج دارم و وقتی از پیدا کردن کسی که بتواند در آن پروژه سرمایه گذاری کند ناامید شدم، آنگاه آن پروژه را مانند دیگر پروژه ها رها کنم و همه وسایل آن را در انبار بگذارم. اوائل به این دل خوش میکردم که حداقل در این کار کسب تجربه ای کرده ام، اما با گذر زمان متوجه شدم که عمر انسان کوتاه تر از آن است که این همه تجربه به درد او بخورد.

ظاهرا در چنین تجربه ای با افراد زیاد دیگری شریک بوده ام و پیدا کردن راه حلی برای این مسئله، چیزی بوده که فکر اندیشمندان زیادی را به خود مشغول کرده است. راه حلی که در دنیا معمول شده و به خاطر امکانات ارتباطی جدید و علی الخصوص اینترنت، رو به گسترش است روش Crowd-funding است.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود