باسمه تعالی

شخصا به نجاری خیلی علاقه دارم. یکی از دلایل آن هم این است که با یاد گرفتن هر چند مختصر آن، میتوان وسایلی را با هزینه کمی درست کرد که در زندگی خیلی استفاده دارند.

To See the Rest, Open Article in A Page