پاپ دعا را آزار رساندن میداند

Pope Francis at Mass: Praying is a bit like “annoying” God

پاپ جدید در همین 9 ماهی که به این منصب برگزیده شده، مواضع بسیار متفاوتی با گذشتگان خود داشته است که فقط بعضی از آنها به گوش ایرانی ها میرسد. مثلا مطلبی که چند هفته پیش درباره دعا گفته، جایی منتشر نشد.

ایشان ادعا کرد که دعا کردن معاذالله مانند اذیت کردن خدا است، طوریکه مجبور شود برای راحت شدن از دست آدم، دعا را مستجاب کند. خدا انشاءالله عاقبت همه ما را  با صاحب منصب دینی بودن امثال این آقا به خیر کند.