این مقاله به معرفی کتابی میپردازد که سعی دارد غیرعلمی بودن واکسیناسیون را نشان دهد. هر چند تصور عموم این است که با بیش از یک قرن تجربه در واکسیناسیون، کارآیی این روش از نظر علمی ثابت شده است، واقعیت این است که هیچ تحقیق مستقلی که بتواند مفید بودن واکسیناسیون را ثابت کند، انجام نشده و این روش در بین متخصصان پزشکی نیز منتقدان فراوانی دارد.

Vaccination Voodoo, What You Don't Know About Vaccines

استفاده از واکسیناسیون همیشه با سالم سازی آب شرب و بالا بردن بهداشت عمومی همراه بوده است. بسیاری از پزشکان معتقدند که آن دو عامل نقش تعیین کننده را در کنترل بیماریها داشته اند و نه واکسیناسیون. اما شرکتهای دارویی بزرگ دنیا آن را بهانه قرار داده اند تا بتوانند درآمدهای هنگفتی را از طریق تولید داروهای آن به چنگ آورند. به علاوه عرضه واکسن به کشورهای جهان سوم میتواند به عنوان اسب تروایی باشد که بتوان با آن سیاست کاهش جمعیت در این کشورها را اجرا کرد.