باسمه تعالی

یکی از دوستان محترم فیلمی را فوروارد کردند که نشان میداد با هلی‌کوپتر مواد آتش‌زا پخش میکنند. عده‌ای هم ممکن است تصور کنند که این کار برای گسترش عمدی آتش است.[2]

اکثر آتش‌سوزی های اخیر ایالات ساحل غربی آمریکا عمدی بوده، اما این کارها قاعدتاً باید توسط مزدورهایی خارج از سیستم دولتی انجام شده باشد. آتش زدن عمدی با امکانات دولتی، مثل هلی‌کوپتر، خیلی سریع پیگیری و مجازات میشود.

در لینک [1] چنین توضیح داده که یکی از راههای مقابله با آتش، خود آتش است. این اصطلاح «آتش را باید با آتش جواب داد» بعضی مواقع معنی واقعی دارد.

فرض کنید باد از سمت شرق به غرب در حال وزیدن است، و آتش را به مناطق مسکونی هدایت میکند. در چنین مواقعی چند روش را میتوان بکار برد. روش اول این است که کاری کنیم که اکسیژن کمتری به آتش در حال نزدیک شدن به مناطق مسکونی برسد. مثلاً اگر ممکن است،‌ قبل از آن آتش، آتش دیگری راه بیاندازیم تا اکسیژن هوا را مصرف کند، تا از شدت آن آتش اصلی کاسته شود.

راه دیگر این است که در مسیر پیش روی آتش، آتش دیگری مثلاً به سمت جنوب غربی راه بیاندازیم، تا وقتی آتش بزرگ به آن میرسد، بجای رسیدن به مناطق مسکونی، به سمت جنوب منحرف شود.

البته همه این روشها با ریسک همراه هستند، و موارد زیادی را میتوان نام برد که برخلاف برنامه پیش‌بینی شده، این روشها باعث بیشتر شدن مشکل شده‌اند.

🔗[1] Suppressing wildland fires https://www.enr.gov.nt.ca/en/services/wildfire-operations/suppressing-wildland-fires

🔗[2] https://t.me/police_frequency/29637