باسمه تعالی

در کانال تلگرام درباره نقش بیل گیتس، و دیگر گلوبالیستها، در راه‌اندازی اپیدمی ویروسی جاری، نوشته بودم؛ و اگر برای کلمه گیتس یا Event 201 جستجو بفرمایید، مطالب متعددی را خواهید یافت.

شواهد متعدد دیگری، مانند فیلمها و بازیهای کامپیوتری، نیز وجود دارند که نشان‌دهنده این هستند که پندمیک ویروسی از سالها قبل برنامه‌ریزی شده بود. به عنوان نمونه فیلم صحبت اوباما در سال ۲۰۱۵، درباره احتمال شیوع بیماری در ۵ سال دیگر را رسانه‌های متعددی پخش کردند.

شاهد دیگری که برای این موضوع میتوان ارائه کرد، مقاله‌ای است که بنیاد راکفلر در سال ۲۰۱۰، تحت عنوان «سناریوهای محتمل در آینده پیش رو» منتشر کرد. لینک [2] درباره این مقاله مفصل بحث کرده است.

انسان تنها در برابر چیزهایی میتواند عکس‌العمل مناسب نشان دهد که از قبل برای آن آمادگی ذهنی داشته باشد. اگر موضوعی برای انسان کاملاً غریبه و ناآشنا باشد، باور و پذیرش آن برای آدم سخت میشود. به همین دلیل کسانی که قصد شکل‌دهی افکار عمومی را دارند، سعی میکنند موضوعات را در قالب فیلمها و مقاله‌ها، به نحوی مطرح کنند که جامعه در برابر شرایط برنامه‌ریزی شده از قبل، عکس‌العمل دلخواه را نشان بدهد. این روش با نام predictive programming مشهور است.

مقاله بنیاد راکفلر سناریویی از اپیدمی ویروسی، و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی، را بررسی کرده که شباهت خیره‌کننده ای با شرایط موجود دارد. این مقاله بیشتر به یک predictive programming شباهت دارد.

🔸[1] Event 201 http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/

🔸[2] 2010 Rockefeller Foundation Paper and The New Normal https://thefreedomarticles.com/2010-rockefeller-foundation-paper-plan-exploit-pandemic/