باسمه تعالی

شاید تا بحال آدمهایی را دیده باشید که وقتی یک اشتباه را مرتکب میشوند و به خاطر آن اشتباه خسارت و یا لطمه ای را متحمل میشوند، درس نمیگیرند و بعد همان اشتباه را مکررا تکرار میکنند و هر دفعه که از تکرار کار غلط خود ضربه میخورند، به زمین و زمان و خلقت گیر میدهند و کفر  میگویند. واقعا بعضی ها فکر میکنند اگر اشتباه خود را با سماجت تکرار کنند، بالاخره نظام هستی مجبور میشود خود را منطبق با خواست آنها تطبیق دهد و در برابر حماقت آنها سر فرود آورد. البته نتیجه کار مشخص است و کسی که ضرر میکند آن کسی است که از اشتباهات خود درس نمیگیرد.

این میزان حماقت را در بین حیوانات هم کم میشود پیدا کرد و آنها معمولا وقتی توان درک موقعیت و یادگیری را داشته باشند، دیگر لجبازی نمیکنند و اشتباه خود را تکرار نمیکنند.

چنین رفتار غلطی را فقط در بین آدمها میشود پیدا کرد.