نشانه ای دیگر از آماده شدن روسیه برای جنگ جهانی سوم

نشانه ای دیگر از آماده شدن روسیه برای جنگ جهانی سوم

باسمه تعالی

در خبرها بود که چین به بهانه مشارکت در مراسم هفتادمین سال پیروزی در جنگ جهانی دوم و رژه روز 9 می در روسیه، کشتی های جنگی خود را به دریای سیاه اعزام کرده است تا در پایگاه دریایی روسیه پهلو بگیرند. اما ظاهرا قرار است این کشتی ها را به روسیه بفروشد. این کشتی ها همه بر اساس طرحهای روسی در چین ساخته شده اند. بنابراین خرید آنها از طرف روسیه توجیه پذیر نیست، مگر اینکه روسیه قصد آماده شدن هرچه سریعتر برای جنگ را داشته باشد که در این صورت تعداد کشتی ها مهم تر از حمایت از تولید کنندگان داخلی در روسیه خواهد بود.

هرچند هر سال رژه روز پیروزی در مسکو برگزار میشد، اما امسال به مناسبت هفتادمین سالگرد آن، اجرای این مراسم بسیار باشکوهتر و بزرکتر خواهد بود. این مطلب در کنار نشانه های دیگر حاکی از ان است که دولت روسیه با دامن زدن به احساسات وطن پرستانه در حال آماده سازی جامعه برای پذیرش عملیات نظامی گسترده است.

نکته دیگر اینکه چین با اعزام این کشتی ها به دریای سیاه و فروش آنها به روسیه، بطور واضح به غرب نشان داده است که در جنگ بعدی با روسیه همراهی خواهد کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>