ببینید بچه های روستایی ویتنام چطور به مدرسه میروند

باسمه تعالی

ویدیو کلیپ زیر بچه های مدرسه ای یک روستا و معلم آنها را نشان میدهد که مجبورند برای رفتن به مدرسه از رودخانه ای عبور کنند. اما این رودخانه پلی ندارد و قایقی که بتواند آنها را از این رود خروشان رد کند، وجود ندارد. بنابراین چند نفر از اهالی محل بچه ها و معلم آنها را در کیسه های پلاستیک بزرگ میگذارند تا هنگام عبور از رود خیس نشوند و با شنا آنها را به طرف دیگر رود میرسانند.

اگر کسی واقعا هدفی داشته باشد که برایش ارزش قائل باشد و همت رسیدن به آن هدف را هم داشته باشد، موانع سر راه نمیتواند جلویش را بگیرد و او به حول و قوه الهی راه غلبه بر موانع را یاد خواهد گرفت. این بچه ها هم ظاهرا همت تحصیل علم بالایی دارند که چنین رود خروشانی نمیتواند مانع آنها شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>