خلق آثار هنری تنها با استفاده از جلبک و موجودات ذره بینی

خلق آثار هنری تنها با استفاده از جلبک و موجودات ذره بینی

باسمه تعالی

Klaus Kemp بیولوژیستی است که مسحور زیبایی موجودات ذره بینی در زیر میکروسکوپ شده و تصمیم گرفت با استفاده از آنها آثار هنری زیبایی را بوجود آورد. این ویدیو بعضی از کارهای او را به نمایش گذاشته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>