باسمه تعالی

Klaus Kemp بیولوژیستی است که مسحور زیبایی موجودات ذره بینی در زیر میکروسکوپ شده و تصمیم گرفت با استفاده از آنها آثار هنری زیبایی را بوجود آورد. این ویدیو بعضی از کارهای او را به نمایش گذاشته است.