بارش برف تابستانی در آلبرتای کانادا

بارش برف تابستانی در آلبرتای کانادا

باسمه تعالی

احتمالا وقتی این خبر را میخوانید، باد خنک یک کولر در حال وزیدن است و هنوز هیچ برنامه ای برای خاموش کردن آن ندارید. ولی در کانادا زمستان قصد شروع زودرس خود را اعلام کرده است. عکس های ذیل هم مربوط به برف در جاده 22 در جنوب آلبرتای کانادا در روز 12 شهریور (3 سپتامبر) است. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>