مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

از قدیم می شنیدیم که در آخرالزمان هر چه آدم از مردم فاصله بگیرد، سالم تر میماند. اما در این موضوع به حق الیقین رسیدن چیز دیگری است. یکی از مواردی که کاملا این دوره را از بقیه زمانها متمایز میکند، وضعیت مواد غذایی ناسالم آن است.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود