چرا باید در جوک گویی و شوخی احتیاط کرد

باسمه تعالی

شاید این جمله را زیاد شنیده باشید که شوخی نمک زندگی است و بدون شوخی زندگی لطفی ندارد. درباره ایرادات شوخی های مخرب، دیگران زیاد گفته اند.