نکاتی در باب تصمیم گیری- بخش اول

باسمه تعالی

همه ما در چنین مواقعی قرار میگیریم که در جمعی هستیم و درباره موضوعی بحث میکنیم و هرکس نظری ارائه میدهد. شاید تنوع نظرات زیاد باشد و برای کسی که واقعا بخواهد حرف حسابی بشنود تشخیص اینکه کدام درست تر است مشکل.