مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

در گذشته های نه چندان دور وقتی تلفن زنگ میزد، در همان چند ثانیه اول شنیدن صدا میشد فهمید که صاحب صدا یک آدم است یا صدای ضبط شده. اما دیگر آن زمانها گذشت. این مقاله به بررسی این موضوع میپردازد.


مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

باسمه تعالی

قصدم از نوشتن این مطلب تشویق به تخلف و دزدی اطلاعات نیست. اما ممکن است موقعیتی پیش آید که بخواهید فایلی را مثلا بوسیله ایمیل ارسال کنید، ولی نگران این باشید که دیگران به محتوای ایمیل شما دسترسی داشته باشند و بتوانند به آن فایل محرمانه دست یابند. یا ممکن است بخواهید مطالب محرمانه ای را در کامپیوتر بگذارید، بدون اینکه حساسیت کسانی را که به آن کامپیوتر دسترسی دارند، را برانگیزید و هرچه جستجو کند، متوجه اینکه شما چیزی را پنهان کرده اید، نشوند. اگر چنین چیزی را تجربه کرده اید، توصیه میکنم بقیه این متن را بخوانید.
مشاهده مقاله در صفحه ای اختصاصی

بقیه مقاله همین جا نشان داده شود